Algemene voorwaarden van Outsidemeubelen.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE
VERKOOP (B2C)

Artikel
1: Definities 

1.    
Outsidemeubelen.nl, is onderdeel van SteigermeubelsXL B.V. 
gevestigd te Eindhovenseweg 62 in Valkenswaard, KvK-nummer 65346742, wordt in deze algemene
voorwaarden aangeduid als verkoper.

2.    
De wederpartij
van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.

3.    
Partijen zijn
verkoper en koper samen.

4.    
Met de
overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel
2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1.    
Deze voorwaarden
zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en
leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.

2.    
Afwijken van
deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen
is overeengekomen.

Artikel
3: Betaling 

1.    
De volledige
koopsom wordt altijd meteen in de winkel voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige
gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van
de reservering en de vooruitbetaling.

2.    
Betaalt koper
niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper
gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan.

3.    
Blijft koper in
gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking
tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden
berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten.

4.    
In geval van
liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn
de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.

5.    
Weigert koper
zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij
nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.

Artikel
4: Aanbiedingen, offertes en prijs 

1.    
Aanbiedingen
zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd.
Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het
aanbod.

2.    
Levertijden in
offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht
op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én
schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.     Aanbiedingen
en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
Partijen moeten dit
uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

4.    
De op
aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs
inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel
5: Herroepingsrecht

1.    
De consument
krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14dagen de
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De
termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de
consument is ontvangen.

2.    
Er bestaat geen
herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn
gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.

3.    
De consument kan
een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit
terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.

4.    
Tijdens de
bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat
nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien
hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en
onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze
mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform
de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel
6: Wijziging van de overeenkomst

1.    
Indien tijdens
de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te
wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de
overeenkomst dienovereenkomstig aan.

2.    
Indien partijen
overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip
van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt
koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3.    
Indien de
wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.

4.    
Indien partijen
een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de
wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs
tot gevolg heeft.

5.    
In afwijking van
het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in
rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van
omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel
7: Oplevering en risico-overgang

1.    
Zodra het
gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van
verkoper naar koper.

Artikel
8: Onderzoek, reclames

1.    
Koper is
gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval
binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper
te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met
hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit
voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

2.    
Reclames met
betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen
moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper
schriftelijk bij verkoper worden ingediend.

3.    
Bij
gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het
recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien
en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.

4.    
Geringe en/of in
de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of
afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.

5.    
Klachten met
betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan
wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.

6.    
Na het verwerken
van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.

Artikel
9: Monsters en modellen

1.    
Is aan koper een
monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als
aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te
beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat
de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.

2.    
Bij
overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de
oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als
aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te
beantwoorden.

Artikel
10: Levering

1.    
Levering
geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper
zijn.

2.    
Koper is
verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert
of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de
overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

3.    
Indien koper
afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies
die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor
rekening en risico van koper op te slaan.

4.    
Indien de zaken
worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te
brengen.

5.    
Indien verkoper
gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de
levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft
gesteld.

6.    
Een door
verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale
termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in
gebreke stellen.

7.    
Verkoper is
gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders
schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde
toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk
te factureren.

Artikel
11: Overmacht

1.    
Kan verkoper
niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de
overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door
koper geleden schade.

2.    
Onder overmacht
verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten
tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten
gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet
door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of
oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme,
energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting,
werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen,
transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.

3.    
Voorts verstaan
partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan
verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de
contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper
te verwijten is.

4.    
Indien zich een
situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan
zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort
zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de
vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen
het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

5.     Ingeval
de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
Ontbinding kan
alleen via een aangetekende brief.

Artikel
12: Overdracht van rechten

1.    
Rechten van een
partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt
als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83,
tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel
13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

1.    
De bij verkoper
aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper
totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan
verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

2.    
Indien de
overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan,
heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het
overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van
schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper
worden tegengeworpen.

3.    
Verkoper is niet
bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op
enige andere wijze te bezwaren.

4.    
Verkoper
verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade
alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.

5.    
Indien zaken nog
niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet
conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak
wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft
betaald.

6.    
In geval van
liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de
verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel
14: Aansprakelijkheid 

1.    
Iedere
aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de
uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt
uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico
volgens de desbetreffende polis.

2.    
Niet uitgesloten
is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of
bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

3.    
Omdat de
aangeboden objecten natuurproducten zijn is de verkoper niet aansprakelijk voor
bloedend, werkend, barstend, splinterend en verkleurd hout.

Artikel
15: Klachtplicht

1.    
Koper is
verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan
verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.

2.    
Is een klacht
gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te
vervangen.

Artikel
16: Garanties

1.    
Indien in de
overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper
garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken
zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens
is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren
na ontvangst van het verkochte door koper.

2.    
De bedoelde
garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling
tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds
volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter
zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het
bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of
bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.

3.    
De genoemde
garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper
of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te
brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet
bestemd is.

4.    
Indien de door
verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde
geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die
producent wordt verstrekt.

5.    
De aangeboden
objecten zijn natuurproducten. De verkoper is niet verantwoordelijk voor
bloedend, werkend, barstend, splinterend en verkleurd hout. De koper kan in
deze gevallen geen aanspraak maken op zijn garantie.

Artikel
17: Toepasselijk recht

1.     Op
deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlands recht
van toepassing.
De Nederlandse rechter is bevoegd.

2.    
De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

3.    
Wanneer in een
gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige
bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 18: Forumkeuze

Alle geschillen
die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de
bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel.